Od czego zależy ważność testamentu?

Testament od czego zależy jego ważność

W myśl prawa polskiego o tym, kto dziedziczy majątek spadkowy po zmarłym decyduje sporządzony przez spadkodawcę testament, w przypadku jego braku zastosowanie znajdą przepisy ustawy tzw. dziedziczenie ustawowe. W niniejszym artykule zostaną wymienione najistotniejsze warunki co do formy jakie należy spełnić aby sporządzony przez nas testament wywoływał pożądane skutki prawne.

Testament:

- musi być sporządzony pismem ręcznym (komputer, maszyna itp. nie są dopuszczalną formą);

- koniecznie musi zawierać podpis osoby sporządzającej testament (najlepiej imię i nazwisko chodź dopuszczalne jest również użycie zwrotu np. mama, ojciec itp.);

- data sporządzenia testamentu nie jest elementem koniecznym (dla zabezpieczenia się przed podważeniem testamentu, że osoba, która go sporządzała w danym okresie czasu była niezdolna do czynności prawnych warto datę umieścić w testamencie;

- może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy (nie można sporządzać testamentów wspólnych);

- ma charakter osobisty, czyli musi zostać sporządzony przez testatora, a nie np. przez pełnomocnika, pomocnika, służbę itp.;

- nie może zostać sporządzony przez osobę działająca w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji, oraz znajdującą sie pod wpływem błędu lub groźby;

- może go sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła lat osiemnaście, a także osoba małoletnia, która zawarła związek małżeński);

- wywołuje skutki na wypadek śmierci, tzn. skutki te pojawiają się dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy – nie wcześniej;

- spadkodawca może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia;

- testator może pozostawić kilka testamentów o różnej treści (w przypadku, gdy spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego).

Spełnienie w/w warunków daje pewność, że w świetle prawa będzie on wywoływał zamierzone przez nas skutki prawne. Sporządzenie testamentu pozwoli w sposób świadomy i przemyślany rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci.

mgr Remigiusz Lis

Podobne artykuły